กฏหมายที่ใช้ใน ม.ในกำกับฯ

 


         pdf  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถของลูกจ้างประจำ ผู้ขอเปลี่ยนสถานภาพภายหลังเวลา 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  new

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารฯ  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ 

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตย์วิทยาลัย  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์  

         pdf  ข้อบังคับ มศก.ว่าด้วยคณะกรรมการประจำหอศิลป์  

         pdf  หลักเกณฑ์-วิธีการ-เงื่อนไขเลื่อนเงินเดือน (22-9-59)

         pdf  ส่วนงานและหน่วยงานภายใน (22-9-59) 

         pdf  ประกาศ มศก. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  

         pdf  ประกาศ มศก. เรื่องการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยงการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย  

         pdf  ประกาศ มศก. เรื่องตราสัญญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

         pdf  ประกาศ มศก. เรื่องมาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่  

         pdf  ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   

         pdf  ข้อบังคับ มศก. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   

         pdf  การเปลี่ยนสถานภาพ - ข้าราชการ  

         pdf  การเปลี่ยนสถานภาพ - ลูกจ้าง  

         pdf  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

         pdf  หนังสือแสดงเจตนาฯ สำหรับ - ข้าราชการ  

         pdf  หนังสือแสดงเจตนาฯ สำหรับ - ลูกจ้าง